Wedstrijdreglement

 1. PRINCIPE

Histories wil erfgoedvrijwilligers – heemkundigen, genealogen, metaaldetectoristen, traditiedragers en anderen – aanmoedigen om deel te nemen aan onze woordzoeker wedstrijd, aangekondigd in de Histories Krant van mei – juni – juli 2024.

Deelnemers kunnen een duoticket winnen voor het Histories Festival op 28 september 2024.

 1. WIE KAN MEEDOEN?

Elk natuurlijk persoon kan slechts éénmalig deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Histories ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hun op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel hun recht op een prijs worden afgenomen.

 1. TERMIJN

De wedstrijd start op 31 mei 2024 en eindigt op 31 juni 2024.

 1. WEDSTRIJD

Deelnemers worden gevraagd om het juiste antwoord op de volgende wedstrijdvraag “Vind alle woorden in deze woordzoeker. De letters die overblijven nadat alle woorden zijn weggestreept vormen een zin.” op te sturen naar info@histories.be. Verder:

 • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn
 • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden
 • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten

Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.

 1. WINNAAR BEPALEN

Nadat de wedstrijdtermijn is afgelopen wordt de winnaar bepaald via loting. Een onschuldige hand zal de winnaar trekken uit alle inzendingen met de juiste oplossing.

 1. WINNAAR BEKEND MAKEN

De winnaar zal hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail. Indien de winnaar al is ingeschreven op het Histories Festival en zijn/haar ticket(s) al heeft betaald aan Histories, zullen deze tickets zo snel mogelijk terugbetaald worden door ons.

 1. REGLEMENSTWIJZIGINGEN

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden via www.histories.be

 1. BETWISTINGEN

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Histories. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@histories.be.

 1. CONTACT

Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij info@histories.be met vermelding “Woordzoeker wedstrijd”.

 

Curieuzereuzen. Een educatief pakket over reuzencultuur.

Reuzen spreken tot de verbeelding van ieder kind. Dat maakt van de reuzencultuur een ideaal onderwerp om in de klas mee aan de slag te gaan. Met het gratis educatief pakket Curieuzereuzen willen we kinderen uit het eerste en tweede leerjaar nieuwsgierig maken naar reuzen en alle bijzondere, grappige of juist herkenbare gewoonten en gebruiken die daarbij horen. Als leerkracht beschik je met Curieuzereuzen over alles wat je nodig hebt om de reuzencultuur samen met de leerlingen helemaal uit te spitten. Curieuzereuzen bestaat uit een leerkrachtenbundel en een bijlagenbundel. De leerkrachtenbundel bevat achtergrondgrondinformatie, 6 gedetailleerde lesvoorbereidingen en richtlijnen voor de uitwerking van een slotmoment. In de bijlagenbundel vind je per les de nodige leermiddelen.

EEN ONDERWERP MET VEEL INSTEKEN

Curieuzereuzen dompelt leerlingen stapsgewijs onder in de reuzencultuur. Elke les zoomt in op een ander aspect van de traditie. De basisles ‘Neuzen tussen reuzen’ is opgevat als een introductieles. Leerlingen raken niet alleen vertrouwd met wat een reus is, maar stellen ook vast hoe divers en dynamisch de reuzencultuur is. De les ‘Wat een reuzenleven!’ focust op het levensverhaal achter reuzen en laat leerlingen speuren naar overeenkomsten en verschillen met rituelen uit hun eigen leven. In de derde les, ‘De reuzenfabriek’ staat het maken van reuzen centraal. Hier wordt ook een techniek aangereikt die de leerlingen zelf kunnen uitproberen. Voor de les ‘Reuzen op stap’ wordt uitgegaan van een spelvorm om de band tussen reuzen en feesten duidelijk te maken. De vijfde les is de bewegingsles ‘Naar de reuzengym’, vol sport- en spelsituaties op maat van de leerlingen. In de laatste les verkennen leerlingen reuzenliederen en geven ze die een eigentijdse invulling. Het sluitstuk van de lessenreeks is een terugkoppelmoment, waarin verbanden worden gelegd tussen alle info die in de loop van het traject werd verzameld.

SPELEND LEREN

Curieuzereuzen is bedoeld om leerlingen via gelaagde toeleiding en opdrachten op een prikkelende en motiverende manier kennis bij te brengen over de reuzencultuur. Het educatief pakket is geënt op de principes van het ervaringsgericht leren. Om naar langduriger en diepgaander leren toe te werken kregen actieve betrokkenheid en zelfstandig werken dus de voorkeur boven eenzijdige kennisoverdracht. Aan het eind van het traject hebben de leerlingen inzicht in de betekenis en het belang van de reuzencultuur verworven.

© Histories

© Histories

OP MAAT

Curieuzereuzen is uit verschillende onderdelen opgebouwd. De volledige lessenreeks vormt uiteraard een logisch geheel, maar tegelijk werd er ook voor gezorgd dat elke les op zichzelf staat. Dat maakt het mogelijk om het educatief pakket flexibel te gebruiken: iedere leerkracht kan zelf een selectie maken uit de beschikbare lesvoorbereidingen en zo de onderdelen selecteren die het meest aansluiten bij de interesses en leerbehoeften van de leerlingen.

In het educatief pakket zijn ook de nodige handvaten ingebouwd om een samenwerking tussen de school en een lokale reuzenvereniging op te zetten. Door de plaatselijke reuzen een plek te geven in het educatief pakket sluit de lessenreeks nog meer aan op de leefwereld van de leerlingen. Voor scholen in gemeenten zonder reuzen werd een fictieve reus geïntegreerd, waardoor het pakket net zo goed bruikbaar is. Voor de uitwerking van het sluitstuk wordt zowel een beknopt als een uitgebreid scenario voorzien. Ook dat laat toe om als leerkracht helemaal zelf te bepalen hoe je dit onderdeel exact invult.

GEEF ONS EEN SEINTJE!

Wil u meer informatie over de reuzencultuur in het algemeen of over het educatief pakket Curieuzereuzen in het bijzonder? Hebt u het pakket in de klas gebruikt en wil u uw ervaringen delen? We horen het graag via info@histories.be

Inspiratiebrochure reuzenerfgoed

De toekomst van een reus vrijwaren doe je niet in een handomdraai. Uit het erfgoedzorgtraject ‘Rond de rokken van de reus’ blijkt dat tal van reuzenverenigingen met veel succes een eigen aanpak of methode bedacht hebben om ervoor te zorgen dat hun reus er nog een hele tijd tegenaan kan gaan. En wat voor de ene vereniging werkt, kan ook voor een andere erg nuttig zijn. Om dergelijke informatie makkelijk te delen stelden we, samen met Reuzen in Vlaanderen, een inspiratiebrochure over de reuzencultuur op. Naast heel wat nuttige tips over hoe je op een duurzame manier met reuzenerfgoed kan omgaan, vind je in deze publicatie ook tal van goede praktijkvoorbeelden terug.

Zijn je vzw-statuten al aangepast? (de tijd dringt)

We ondervinden momenteel een technisch probleem bij sommige inschrijvingsformulieren.
Mocht je problemen ondervinden bij het inschrijven, gelieve dan je inschrijving te mailen naar info@historiesvzw.be met vermelding van de naam van de vorming.

Eind 2023 moeten alle vzw’s hun statuten aangepast hebben aan de ‘nieuwe’ vzw-wetgeving (die intussen reeds dateert van 2019!). Vzw’s die deze aanpassing nog niet deden, en zeker zij die niet weten hoe eraan te beginnen, schieten dus best in actie. Want niet alleen moet er een nieuwe tekst liggen, je hebt ook een bijzondere algemene vergadering nodig die deze goedkeurt. Histories wil erfgoedverenigingen met een vzw-structuur bij hun statutenwijziging helpen.

Via deze online infosessie krijg je praktisch advies bij het herschrijven van je statuten en kan je ook je vragen stellen aan de lesgever.

Lesgevers?

Hannelore Hermans en Sarah Denoo van Scwitch

Wanneer en waar?

Dinsdag 30 mei 2023, 20u-22u
Online

Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen, studenten en leerkrachten. Andere deelnemers betalen 15 euro. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling.

Meer informatie?

Contacteer Els Vervaet op els.vervaet@historiesvzw.be

Doelgroep

Erfgoedverenigingen met een vzw-structuur

Organisatie en partners

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot één dag voor de vorming via onderstaand inschrijvingsformulier. Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier onder deze link!

Online infosessie crowdfunding: Hoe zorg je ervoor dat het publiek investeert in je kleinschalig erfgoedproject?

Wil je graag jouw erfgoedproject financieren via crowdfunding of publieksfinanciering? Weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Vraag je je af welk soort projecten doorgaans kans hebben op slagen? En zijn er ook nadelen verbonden aan een crowdfundingproject? Via deze opname van de infosessie van 25 januari 2022 krijg je stap voor stap informatie over het proces van crowdfunding en de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform. Dit platform werd in januari 2021 gelanceerd. Het wil kleinschalige erfgoedprojecten in Vlaanderen en Brussel mee helpen realiseren via participatieve crowdfunding.
Waarom? 

Wat haal je eruit? 

 • Tijdens deze informatiesessie krijg je eerst uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden uit de erfgoedsector.  
 • Je krijgt ook uitleg over de werkwijze van het Geef om erfgoed-platform waarop kleinschalige erfgoedprojecten gelanceerd kunnen worden. 
 • Vervolgens ga je zelf aan de slag en vertrek je met concrete ideeën om een eigen campagne op te starten. Bij die laatste stap kan je dan verdere begeleiding van je project krijgen via twee workshopsen gratis één-op-één begeleiding op maat. Zo krijg je ondersteuning over de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. 

Voldragen projecten kunnen worden geselecteerd om te lanceren op het Geef om erfgoed-platform. De opgedane tips en tricks van de voldragen projecten worden opgenomen in een artikel en worden gedocumenteerd op de projectpagina. Zo kunnen ze een volgende reeks projecten inspireren. Ook de volgende jaren zullen er immers oproepen voor projecten gelanceerd worden. Ondertussen haalde het crowdfundingsplatform Geef om erfgoed in 2021 92 000 euro op. Lees meer over de resultaten, het hoge slagingspercentage en de geslaagde projecten. 

De workshops volg je best pas als je deelgenomen hebt aan de infosessie. Er zijn zowel fysieke als online workshops. Je vindt de komende workshops op deze pagina van Growfunding. Kijk geregeld eens opnieuw naar het aanbod als er niet direct data zijn die voor je passen.

Sprekers

Charlotte Brandsma (Growfunding) / inleidende uitleg over partnerschap door Daphné Maes (Histories – 4 min)

Gelegenheid

Online infosessie van 25 januari 2022

Doelgroep

Erfgoedorganisaties en vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Powerpointslides

Download de PowerPointpresentatie van deze infosessie

Organisatie

Voor dit project werken Histories, FARO, Herita, PARCUM en Davidsfonds samen met Growfunding (www.growfunding.be) een platform dat sociale crowdfundingprojecten begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt. Voornaamste doel is het uitbouwen van een sociaal en financieel draagvlak voor erfgoedprojecten via civic crowdfunding.

Het Geef om erfgoed-platform werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera.

Meer informatie?

zie https://histories.be/projecten/erfgoedcrowdfunding/ en www.geefomerfgoed.be

 

 

Inspirerende Erfgoedpraktijken: Heemkundige Kring Lint

Wat?

Heemkundige Kring Lint ging op een inspirerende manier om met de beperkingen door de coronapandemie. Terwijl ze hun activiteiten grotendeels moesten staken, gebruikten ze deze tijd om hun archiefruimte te verplaatsen en te verbouwen. Tijdens haar beroepsinlevingsstage trok Yvon naar Lint om de vernieuwingen te bekijken.

Spreker
Yvon Eikenaar, medewerker vrijwilligerswerking (beroepsinlevingsstage)
Ludo Vekemans, voorzitter Heemkundige Kring Lint

Doelgroep
Erfgoedvrijwilligers die betrokken zijn bij een erfgoedvereniging

Organisatie
Histories

Meer informatie?
Contacteer Daphné Maes via daphne.maes@historiesvzw.be

‘Een betaalde job kunnen we haar niet geven, maar we helpen wel contacten te leggen’

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is Koninklijke Heemkring Hoghescote. Zij werken samen met Iraanse vluchtelinge en archiefmedewerkster Kiandokht Torabi.

 • Een Iraanse vluchtelinge ontsluit het archief van auteur Paul Arren.
 • Zo oefent ze haar Nederlands en doet ze relevante ervaring op in België.
 • Het initiatief kwam van een arbeidstrajectbegeleider die een begeleider zocht voor de vluchtelinge.

André De Vleeschouwer is voorzitter van de Koninklijke Heemkring Hoghescote in Kapellen. Het studie- en documentatiecentrum heeft een uitgebreid archief over de geschiedenis van het dorp en de omgeving.

In december 2020 zei een arbeidstrajectbegeleider aan voorzitter André De Vleeschouwer van Hoghescote dat hij een begeleider zocht voor Kiandokht Torabi. Pas gevlucht uit Iran, samen met haar zoontje. Iraans masterdiploma en twintig jaar ervaring in toerisme en erfgoed. Ze wilde ook haar Nederlands oefenen.

André: ‘Meestal staan we wel open voor dergelijke initiatieven. Haar achtergrond sloot ook mooi aan bij wat wij doen.’ De kring had net het archief geërfd van auteur Paul Arren over kastelen in België. ‘120 archiefdozen zonder zoekstructuur. Dus toen stonden we voor de keuze: ofwel gooien we het weg, ofwel moeten we het deftig ontsluiten.’ Een werkje waar ze alle hulp bij konden gebruiken. ‘Wij werken vooral met vrijwilligers en dan moet je vertrekken van het idee dat alle beetjes helpen om een groter doel te bereiken. Er is gigantisch veel werk, dus het is een kwestie van steentjes verleggen.'

Opstap naar werk?

‘Kiandokht doorzoekt het archief van Paul Arren en schrijft trefwoorden op. De documenten zijn meestal in het Nederlands maar er zijn ook Franstalige documenten bij. Ze slaagt er redelijk goed in om te herkennen waar het over gaat en wat het belangrijkste is.’ Zo oefent Kiandokht haar Nederlands. Volgens André boekt ze ook vooruitgang en neemt haar snelheid toe. André wil haar graag verder helpen aan een betaalde job: ‘Die kunnen wij haar niet geven, maar ik help haar om contacten te leggen.’

 

"Verschillende mensen raadden me aan om een betaalde baan te zoeken, maar ik wil werk dat aansluit bij mijn werkervaring.

Doelgericht vrijwilligerswerk

Kiandokht wil graag een job in de erfgoedsector in België. Sinds januari 2021 doet ze drie uur per week vrijwilligerswerk bij de heemkundige kring. ‘Verschillende mensen raadden me aan om een betaalde baan te zoeken, maar ik wil werk dat aansluit bij mijn werkervaring. Ik vind dit vrijwilligerswerk leuk om te doen, de tijd vliegt altijd voorbij en ik doe relevante ervaring op in België.’ Ze is erg gedreven en leergierig: ‘Het vrijwilligerswerk helpt me om beter Nederlands te lezen. Sommige rapporten zijn in het Frans, maar mijn Frans is niet goed. Nadat ik het Nederlands onder de knie heb, wil ik Frans leren, want in de toerisme- en erfgoedsector – eigenlijk overal in België – is Frans heel belangrijk.’ Ze volgt twee keer per week Nederlandse les en studeert thuis Nederlands via YouTube en tv.

www.heemkring-hoghescote.be

‘Eigenlijk is mijn droom wel een beetje uitgekomen’

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende, waar vrijwilligers met autisme een belangrijke rol vervulden.

 • In één jaar tijd voerden vier vrijwilligers met autisme 100.000 namen in.
 • Ook voor IT werkt de organisatie samen met een vrijwilliger die niet terechtkan in het reguliere arbeidscircuit.
 • Hier stopte het project toen het werkatelier een vergoeding vroeg voor het werkmateriaal.

Bernard Legrand is voorzitter van de het documentatiecentrum Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende. De vrijwilligers maken genealogische informatie online toegankelijk.

Bernard Legrand droomde er al lang van om veel indexen uit de meer dan 15.000 boeken van de rijke bibliotheek te verwerken in een databank. In theorie niet zo moeilijk, maar in de praktijk een behoorlijk intensief karwei.

Bernard is al een paar jaar op pensioen. ‘Ik werkte in een secundaire school voor personen met een beperking: doven, blinden en mensen met autisme. Vooral voor die laatste groep zochten we oefeningen voor het gebruik van Access op school. In het begin waren die nogal repetitief. En ik dacht: dat kunnen die goed, zo’n index ingeven.’ Later kwam Bernard in contact met een werkproject voor volwassenen met autisme. Ze zochten er werk dat die mensen in hun tempo kunnen doen in een aangepaste setting. Bij personen met een mentale beperking gaat het vaak om seriewerkjes zoals plooiwerk. Mensen met autisme zijn even verstandig als andere mensen, maar door hun autisme kunnen ze vaak niet terecht in een gewoon arbeidsmilieu. Het begeleidingscentrum was blij met het computerwerk voor de erfgoedvereniging.’

100.000 namen foutloos ingevoerd

Bernard kopieerde indexen uit de boeken in het documentatiecentrum. Hij bracht die zelf naar de werkplaats, telkens als de vorige indexen klaar waren. Een viertal vrijwilligers voerde uiteindelijk in één jaar 100.000 namen in. ‘Er stond geen enkele fout in, dat was heel correct getypt, ik moest dat zelfs niet meer controleren.’ Momenteel staan er ongeveer 2.700.000 familienamen in de digitale databank. ‘Dus eigenlijk is die droom wel wat uitgekomen, voor een stuk dankzij dat projectje.’ Na enkele jaren stopte de samenwerking. Het werkatelier vroeg een vergoeding voor het werkmateriaal, maar het documentatiecentrum had daar het geld niet voor. Toch hoopt Bernard opnieuw zo’n samenwerking op te starten. ‘Ik droom er bijvoorbeeld ook van om onze 500.000 rouwbrieven nog te digitaliseren. Is een of ander project niet subsidieerbaar door de Vlaamse overheid?’

 

"Eigenlijk is die droom wel wat uitgekomen, voor een stuk dankzij dat projectje.

Modus vivendi

In het documentatiecentrum zelf krijgen ze versterking van een jonge vrijwilliger, die niet terechtkan in het reguliere arbeidscircuit. Hij kwam eigenlijk voor een stage, maar bleef als vrijwilliger met een vrijwilligersvergoeding. ‘Die vrijwilliger is enorm onderlegd in IT. Hij voorziet onze twaalf pc’s van de nodige software en onderhoud. Hij installeerde bijvoorbeeld de virtuele server en hij brengt verbeteringen aan voor de website en de databank. Elke keer als hij iets uitvoert, brengt hij verslag uit via mail en op eigen initiatief geeft hij regelmatig verbetersuggesties. Die samenwerking loopt goed. Het is belangrijk dat alleen vaste personen opdrachten aanbieden. Hij voelt zich dan ook goed bij ons. Het is een win-winsituatie: ons documentatiecentrum kan de evolutie in de IT-wereld volgen en onze vrijwilliger heeft niet alleen een zinvolle daginvulling, hij kan zich ook volwaardig in zijn eigen tempo verder ontwikkelen en vervolmaken in de IT ten voordele van de maatschappij.’ Bernard vond dus een modus vivendi om in de beste omstandigheden samen te werken: ‘Dat is dan misschien het voordeel van mijn professionele achtergrond, dat ik een beetje weet hoe dat ik ermee moet omgaan. Ik denk dat we altijd rekening moeten houden met het soort beperking. Dat is trouwens tegenwoordig de evolutie in de begeleidingscentra voor volwassenen met werkprojecten. Die zoeken naar zinvol en aangepast werk voor de mogelijkheden van de personen met hun beperking. Het is dus ook belangrijk als je individuele personen aanneemt met een beperking, dat je daar een zekere kennis over hebt.’

www.fv-oostende.be

‘De bedoeling is dat we ze helemaal klaarstomen voor de arbeidsmarkt’ 

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is Heemkundige kring Wesalia II Wuustwezel. Hier werken leerlingen met autisme die naar school gaan in Berkenbeek Buitengewoon Onderwijs. Zij digitaliseren het archief van lokale verenigingen en van de gemeente Wuustwezel.

 • Heemkundige kring Wesalia II schakelt scholieren met autisme in om archieven te digitaliseren.
 • De heemkring werkt daarvoor samen met een buso-school en met de gemeente.
 • Op school krijgen de leerlingen een nieuw vak: digitalisering.

Jan De Meester is voorzitter van de Heemkundige kring Wesalia II in Wuustwezel. Die probeert de plaatselijke, folkloristische geschiedenis van de streek en haar bewoners zoveel mogelijk te weten te komen, te verzamelen en te bewaren voor de volgende generaties.

Hoe het begon

Jan De Meester was al voorzitter van de heemkundige kring toen hij diensthoofd Toerisme en Erfgoed werd in Wuustwezel. Zo kwam hij in de bibliotheek in contact met jonge vrijwilligers met autisme. Omdat de heemkundige kring een oud, papieren archief had, zag hij het wel zitten om een groep jongeren een jaar te begeleiden om het archief te digitaliseren.

Win-winsituatie

De leerlingen vinden het werk vaak leuk om te doen en de vaardigheden die ze leren, komen goed van pas op de arbeidsmarkt. ‘Een van de scholieren die vorig jaar bij ons digitaliseerde, vond nu werk bij een notaris in Antwerpen voor wie hij ook het archief digitaliseert. Er zijn ook studenten die in verschillende stadsarchieven binnenraakten om mee te werken aan digitaliseringsprojecten. Dat is plezant.’ Zonder de hulp van de leerlingen was het de heemkundige kring nooit gelukt om de materialen te digitaliseren. De leerlingen digitaliseerden alleen al van de kring zelf een hele hoop bevolkingsregisters. Ze digitaliseren ook op aanvraag van culturele organisaties in Wuustwezel omdat de gemeente haar infrastructuur ter beschikking stelt.

Samenwerken werkt

Jan De Meester: ‘Het probleem is dat de heemkundige kring de arbeidstrajectbegeleider moet leveren. Ik merkte dat dat elke keer spaak liep. De jongeren konden het werk goed aan, maar de communicatie tussen de vaak oudere begeleiders en jonge leerlingen met autisme liep stroef. De leerling vond dat hij te weinig feedback kreeg over wat hij moest doen, of werd zenuwachtig omdat er iemand over zijn schouder meekeek. De vrijwilligers van de heemkundige kring hadden niet genoeg kennis hoe ze mensen met autisme het best kunnen begeleiden. Er zijn veel verschillende soorten autisme en daar is elke keer een andere aanpak voor nodig.’

 

" Er zijn scholieren die in verschillende stadsarchieven binnenraakten om mee te werken aan digitaliseringsprojecten. Dat is plezant.

 

Samen met Berkenbeek en de gemeente werkten ze een alternatief uit. Voor leerlingen die op 18 jaar de gewone schoolvakken afronden, is er een extra jaar praktische vakken die ze klaarstomen voor de arbeidsmarkt. In dat extra leerjaar lanceerde de school het vak ‘digitalisering’. Met subsidies van de Koning Boudewijnstichting en de provincie stelt de gemeente een lokaal en materiaal ter beschikking. ‘Ik heb dan het voordeel dat ik ingebed ben in het gemeentebestuur hier, want logistiek krijgen we daar heel veel hulp van. Dat is echt wel nodig.’ Elk jaar komen ongeveer zes leerlingen één keer per week samen met een leerkracht de documenten digitaliseren. Jan levert dan nieuw materiaal aan. Bij de heemkundige kring zitten ze regelmatig samen om te bekijken wat er eerst gedigitaliseerd moet worden en wie wat bij elkaar gaat zoeken. Daar kruipt aardig wat tijd in. Daarom is het belangrijk dat alle vrijwilligers in de heemkring achter het initiatief staan en op één lijn zitten.

Traag maar gestaag

‘Dat digitaliseren gaat niet zo snel als wij zelf zouden doen. Je moet de leerlingen echt de tijd geven, geduld oefenen en ervan uitgaan dat het in orde komt. Het duurt veel langer dan dat je er een jobstudent aan zet, maar die zie je misschien na een maand niet meer terug en dan gebeurt het misschien niet zo goed. Het blijft wikken en wegen.’

www.heemkundewuustwezel.be

‘Ik behandel alle vrijwilligers gelijk, of ze nu kwetsbaar zijn of niet’

Het afgelopen jaar is Histories op zoek gegaan naar erfgoedorganisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie kansen bieden door ze te betrekken bij hun vrijwilligerswerking. We stellen jullie graag voor aan verschillende inspirerende erfgoedorganisaties, waarbij we jullie hopen te inspireren, informeren en vooral enthousiasmeren voor een inclusieve vrijwilligerswerking.

Een goed voorbeeld is het Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis. Hier werken zo’n vijftig vrijwilligers mee, ook vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities. Ze ontsluiten online bidprentjes, rouwbrieven, kaarten, kiezerslijsten en nog veel meer.

 • Vijftig vrijwilligers zetten bidprentjes, rouwbrieven en kaarten online.
 • Sommige vrijwilligers werken in het centrum, anderen van thuis uit.
 • Of vrijwilligers autisme hebben, werkloos of in ziekteverlof zijn, maakt geen verschil voor de waardering.

Rik Van Der Krieken is directeur van het Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis in Merksem.
© Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis, Merksem

Diverse vrijwilligers, diverse uren, gelijke behandeling

Rik is zelf op brugpensioen. Hij was jarenlang vakbondsafgevaardigde en leerde daardoor om te gaan met verschillende karakters. Hij denkt er haast niet meer bij na en laat de vrijwilligers zelf vrij beslissen wat en hoeveel ze doen. ‘Voor mij zijn ze allemaal gelijk. Dus ik kijk er niet naar of ze maatschappelijk kwetsbaar zijn of niet. Ze komen vrijwilligerswerk doen volgens hun capaciteiten. Is dat maar twee uur, dan is dat maar twee uur. Is dat een hele dag, dan is dat een hele dag. Zijn dat eenvoudige taken, is dat ook goed, die moeten ook gebeuren. De waardering blijft dezelfde.’ 

 

 

  

"Komen vrijwilligers maar twee uur, dan is dat maar twee uur. Is dat een hele dag, dan is dat een hele dag. Zijn dat eenvoudige taken, is dat ook goed, die moeten ook gebeuren. De waardering blijft dezelfde.

Honger naar kennis

Natalia is 56 jaar. Ze komt uit Rusland maar woont al zeventien jaar in Antwerpen en doet al zeven jaar vrijwilligerswerk in verschillende organisaties. Ze was vrijwilliger voor Solidariteit voor het Gezin (nu i-mens), Bibliotheek Permeke, Museum Plantin-Moretus en momenteel zet ze zich in voor het Red Star Line Museum en het Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis. Via haar lessen Nederlands kwam ze bij het Red Star Line Museum terecht als onthaalvrijwilliger op drukke dagen.

Met het documentatiecentrum nam ze zelf contact op nadat ze een vacature zag op vrijwilligerswerk.be. Ze helpt mee oude papieren documenten te selecteren, in te scannen en te sorteren. Ze doet vrijwilligerswerk in erfgoedorganisaties omdat ze graag nieuwe dingen leert over geschiedenis en tradities. ‘Ik ben 56 jaar en in deze covid-tijden kan ik geen job vinden door mijn leeftijd. Alleen thuis zitten en niets doen is niet oké voor mij: ik moet iets doen. Daarom werk ik nu als vrijwilliger, en voor mij is het belangrijk dat dat interessant vrijwilligerswerk is.’

Een inclusieve vrijwilligerswerking

 • Vrijwilligers op ziekteverlof mogen of kunnen niet altijd veel taken opnemen, want dan moeten ze een paar dagen recupereren. Sinds kort werkt er ook iemand met autisme. Bij vragen of problemen kan het centrum contact opnemen met zijn begeleidster.
 • Soms komen vrijwilligers werken in het centrum zelf, anderen zie of hoor je weinig of niet, maar die verzetten thuis bergen werk. Een nieuwe groep zijn mensen die werkloos zijn of in ziekteverlof en die begeleid worden door een vrijwilligerscoach.
 • Directeur Rik begeleidde ook al twee stagiaires die nog niet klaar waren met hun secundair onderwijs. Bij een van de twee liep dat niet goed: zij moest afhaken. Maar de samenwerking met de andere liep perfect. ‘Zij scande voor de provincie Brabant de volkstelling van het jaar 04 van de Franse Republiek volledig in en markeerde die digitaal om die bestanden toegankelijk te maken per gemeente en per kanton.’ Bij het documentatiecentrum leerde ze werken met Microsoft Access en Excel. Nu werkt ze op een personeelsdienst waar ze de shifts van werknemers inplant.

www.centrumfamiliegeschiedenis.be 

  

Webinar aanvullende financiering voor erfgoedverenigingen

Online webinar om erfgoedverenigingen en erfgoedvrijwilligers op weg te zetten bij hun zoektocht naar aanvullende financiering.

 • Volstaan de subsidies niet en zoek je aanvullende financiering voor je erfgoedvereniging of kleinschalig erfgoedproject?
 • Wil je weten of Vlamingen bereid zijn hieraan mee te betalen en hoe je zo’n fundraising kan organiseren?
 • Wil je ook weten bij welke organisaties je terechtkan met je vragen over aanvullende financiering?

Via drie online lezingen krijg je meer informatie:

 • Context bij aanvullende financieringsmogelijkheden. Dienstverlening op zakelijk, juridisch en financieel vlak aangeboden door Annemie Verlinden, consulent bij Cultuurloket
 • DHerita-projectrekening (een systeem met fiscale attesten voor de donateurs), een inleidend overzicht voor aanvullende financiering voor erfgoedverenigingen met praktijkervaring en een samenvatting van het onderzoek naar betalingsbereidheid van Vlamingen voor onroerend erfgoed door Koen Jambon, partnermedewerker bij Herita 
 • Kleinschalige erfgoedprojecten laten financieren door crowdfunding. Voorstelling Geef om erfgoed-platform en een geslaagd crowdfundingsproject door Daphné Maes, consulent bij Histories 

Na deze webinar heb je een basisbegrip van welke aanvullende financieringsmogelijkheden er zijn en waar je verdere informatie hierover kan verkrijgen.

Doelgroep

Erfgoedverenigingen en -vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Gelegenheid

Online webinar van 22 november 2021

Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 3. Vier miliciens tijdens hun legerdienst in 1945 (collectie Huis van Alijn)

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Benjamin over zijn geboortedorp Vinkt tijdens de wereldoorlogen

Benjamin wil meer te weten komen over zijn geboortedorp Vinkt en meer bepaald over wat er daar gebeurd is tijdens de wereldoorlogen. Hij zoekt simpelweg op ‘oorlogen’ in de opname van Vinkt en hij stuit daarbij op een interessant ooggetuigenverslag over het bloedbad in Vinkt (Deinze) tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1940:

Spreker 1: je hebt wel al gehoord over de baldadigheden die er gebeurd zijn in veertig?

Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 3. Vier miliciens tijdens hun legerdienst in 1945 (collectie Huis van Alijn)

Figuur 3. Vier miliciens tijdens hun legerdienst in 1945 (collectie Huis van Alijn)

Interviewer: ja.
Spreker 1: ewaar van de Duitsers? Er zijn dus drieëntachtig burgerlijke slachtoffers. ewaar mensen die dus gefusilleerd zijn uh zonder reden ewaar het ene was in groepen en het andere waren uh afzonderlijke gevallen ewaar dat was genoeg dat er bijvoorbeeld gelijk of dat het gebeurd is een Duitser die voor het hekken van een boerenhof gesneuveld was of doodgeschoten lag ewaar dat ze daar de mensen uit de kelders kwamen halen ewaar ze dreven u heel eenvoudig op in een bende. dan waren we afzonderlijk en u doodschieten dat was gelijk wij een vlieg dooddoen. ewaar dat heeft zo geduurd uh de dinsdag dus dat het leger zich overgegeven had. de capitulatie dat we zeggen. die waren met een vijftienhonderd mensen gevangen op een … hetgeen dat we in Vinkt zeggen een weide. dus ik moet het er niet bijzeggen misschien dat dat een weide is ewaar. uh awel dat was om uh zes uur ’s mor… uh ’s ochtends ewaar we zaten zo met vijftienhonderd mensen op ewaar ze hebben daar eerst de schepen voor ons ogen doodgeschoten. die mens moest eerst zijn put zelf maken ewaar en die deed dat niet meer wetende wat dat hij deed. daarachter hebben ze een vader doodgeschoten met zijn twee zonen en dan nog een vluchteling… een jongen van Lier… dat was een heel uh simpel geval ewaar die jongen die kwam van Poeke… ongelukkig langs die fameuze Poekestraat waar dat we daar allemaal op die weide zaten ewaar de mannen moesten afzonderlijk zitten de vrouwen afzonderlijk de kinderen afzonderlijk en de mannen zaten daar op een rij… reeksen van uh… acht tot tien op hun knieën in het gras … ze halen daar een stuk of twintig dertig uit ze moesten een put maken ze kregen zo van die kleine schopjes die de soldaten aanhebben. ze moesten daar zo een grote put van maken ewaar ja we dachten… ze gaan ons doodschieten en ze gaan ons er ook insmijten. ze hebben daar die vijf mensen voor onze ogen gefusilleerd ewaar we moesten daar goed naar kijken dat was het lot die ons te wachten stond zeiden ze. rond ten drieën van de namiddag hield dat op.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Veronique over de traditionele klederdracht in Zeeland

Hoe kan je de inhoud van de collectie Stemmen uit het Verleden nu precies doorzoeken? Om dat uit te leggen volgen we vier schattenjagers (Benjamin, Marie, Veronique en Ruth) op zoek naar waardevolle informatie over vroeger. Hieronder kan je de zoektocht van Veronique volgen.

Veronique doet onderzoek naar de traditionele klederdracht in Zeeland. Ze zoekt op ‘kleding’ en filtert op de Zeeuwse opnames.  Zo vindt ze bijvoorbeeld een interessant fragment uit Axel, waarin het gaat over de Zeeuwse rouwkleding en waarin de kleuren van de Zeeuwse klederdracht tot leven komen:

Spreker 2: en dan hadden ze ook nog een bepaalde dracht wanneer er iemand uh dood was in de familie he.

Interviewer: ja?

Spreker 2: dat kon je zien aan de strik vanachter aan hun muts en in de week hadden ze een klein wit strikje hier eraan en ’s zondags een grote strik aan hun muts vanachter. dus dat was het verschil. iemand die in de zware rouw was die had zwarte doeken.

Spreker 2: ja.

Spreker 3: zwarte.

Spreker 1: en in de lichte rouw … die had blauwe doeken.

Spreker 2: ja.

Spreker 3: dat was het rouwen.

Spreker 1: met blauwe bloemen op of het een of het ander. maar iemand die niets…

Interviewer: ja ja ja.

Spreker 3: dat het voor een neef of zo hé was dat hé.

Spreker 1: een lichte rouw hé. maar anders dan was het uh…

Spreker 1: nogal veel rood … en bruin … ja.

Spreker 3: ja ja gekleurd hé.

Spreker 1: prachtig het was prachtig ik vond het een prachtige dracht.

Spreker 3: ik ook. ik was er altijd gek van.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 5. Visser (collectie Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke)

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Ruth over het bijgeloof van de vissers

Hoe kan je de inhoud van de collectie Stemmen uit het Verleden nu precies doorzoeken? Om dat uit te leggen volgen we vier schattenjagers (Benjamin, Marie, Veronique en Ruth) op zoek naar waardevolle informatie over vroeger. Hieronder kan je de zoektocht van Ruth volgen.

Ruth maakt voor het visserijmuseum een nieuwe tentoonstelling over het bijgeloof van de vissers.

Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 5. Visser (collectie Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke)

Figuur 5. Visser (collectie Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke)

Ze combineert twee zoektermen: ‘visser’ en ‘bijgeloof’ en vindt meteen wat ze zoekt: een interessant fragment over de bijgelovige vissers uit Heist en hun (on)geloof in de zeeduivel:

Spreker 1: de waterduivel. ik heb nooit de waterduivel niet meer gekend maar mijn vader heeft daar veel van verteld. de waterduivel dat was meestal een ezel die uitgebroken was uit de wei… me een ketting aan zijn nek die rond het huis liep natuurlijk… en hij liep op de kasseien… keien want uh… veel kasseien kun je nu niet mee horen. en omdat het ook stekedonker was… als hij een keer tegen een staak of tegen uh… iets sloeg hé… de waterduivel had heel Heist rondgegaan hé. en het ging weer een ramp zijn en het moest juist per toeval dan zijn… als er ergens een wijfje dood was of een vent… de waterduivel had daar gepasseerd en het is weer gebeurd hé. Zie je… dat waren zo allemaal van die dramatische dingen hé. spoken.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Marie over het beroep van haar grootvader

Hoe kan je de inhoud van de collectie Stemmen uit het Verleden nu precies doorzoeken? Om dat uit te leggen volgen we vier schattenjagers (Benjamin, Marie, Veronique en Ruth) op zoek naar waardevolle informatie over vroeger. Hieronder kan je de zoektocht van Marie volgen.

Raoul Ortega via Unsplash.com

Marie wil meer te weten komen over het beroep van haar grootvader, die klompenmaker was. Ze hoorde hem vroeger vaak vertellen over de toon, maar ze kan zich niet meer herinneren wat dat precies was. Een hulpmiddel om op zoek te gaan naar heel specifieke informatie is om rechtstreeks op een woord te zoeken in de transcriptie zelf. Marie kan op die manier ook zoeken op specifieke vaktermen die in de transcriptie voorkomen zoals bijvoorbeeld op toon, een woord dat in de transcriptie van Sinaai een paar keer voorkomt:

Spreker 1: maar daar was er nog een speciaal soort… houten schoenen… dat ze hier op zijn Sinaais ook met met een eigen naam noemen. een toon.

Interviewer: toon.

Spreker 1: een toon. als je aan de kleine jongens in de tijd vroeg wat is het verschil tussen een houten schoen en een toon ze zouden gezegd hebben het leer. dat versta je nu ook niet waar? een houten schoen die wordt gewoon gemaakt met een muil tot hier. en als je die aandoet moet je er daar… in het midden leer over slaan. om die… aan je…

Interviewer: ik heb er ook nog gedragen.

Spreker 1: op de wreef van je voet daar. ah ik ook. en een toon… daar kwam de muil tot hier. dan moest je geen leer dragen. die werd dus hoger… gemaakt hé en die werd… in kleuren geschilderd. dat waren gewoonlijk twee kleuren en als de… toon af was waren er drie kleuren. ze schilderden twee kleuren. en daar staken ze van weerskanten drie punaises op van verschillende kleuren. een derde kleur dus. en die werd… die werden veel verkocht.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Vrijwilliger in de kijker – Jean-Claude Pougin

27 februari tot en met 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Hoog tijd om een aantal vrijwilligers achter de schermen van Histories in beeld te brengen en ze luidkeels te bedanken. Maak kennis met: Jean-Claude Pougin!

Kun je jezelf kort even voorstellen?  

Hallo, ik ben Jean-Claude Pougin, ik ben 61 jaar en ik werk en woon in Landen. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Mijn grote passie is het opzoeken en detecteren van de geschiedenis.

Wat doe je als vrijwilliger bij de MEDEA databank?

Ik gebruik MEDEA om mijn vondsten te delen met archeologen die het kunnen gebruiken voor onderzoek.

Wanneer en waarom ben je gestart als vrijwilliger voor de MEDEA databank?

Ik heb sinds een jaar een erkenning als metaaldetectorist van het agentschap Onroerend Erfgoed. Ik meld sinds het begin van mijn zoektochten al mijn vondsten bij het agentschap zowel als ze toe te voegen aan de MEDEA-databank.

Van waar je interesse in erfgoedpraktijken zoals metaaldetectie?

Ik vind het boeiend om samen met de rest van de archeologie- en metaaldetectiewereld verloren objecten uit het verleden op te sporen, te ontdekken en een nieuw leven en verhaal in te blazen voor de toekomst en voor onze kinderen.

Hoe is het om vrijwilliger te zijn in tijden van corona?  

Voor mij veroorzaakt dit geen problemen, ik ga alleen op pad en ben het liefst in de natuur. De dieren houden me wel gezelschap. Toen er een tijdje geleden werd aangekondigd dat we niet mochten gaan zoeken ben ik gewoon thuis gebleven.

Welke ervaringen/anekdotes zullen je bijblijven aan dit vrijwilligerswerk?

Ik vind alle dagen dat ik ga zoeken uitzonderlijk, elke dag dat ik op zoektocht ga heeft zijn eigen verhaal. Ooit ben ik een kleine kudde reeën tegengekomen op enkele tientallen meters afstand van me. Dergelijke wonderlijke momenten blijven me wel bij.

Welke vondst in de MEDEA databank intrigeert je het meest?

Alle vondsten zijn waardevol. Ze hebben namelijk allemaal een verhaal te vertellen. Waar sommige vondsten op het eerste zicht mogelijk weinig informatie bevatten, kan dit voor een ander net een goudmijn zijn aan kennis voor een specifiek onderzoek.

Ook zin om te zoeken? Meer info nodig? Mail naar info@vondsten.be of lees op MEDEA over verantwoorde metaaldetectie.

Vrijwilliger in de kijker – Yvette Kemel

27 februari tot en met 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Hoog tijd om een aantal vrijwilligers achter de schermen van Histories in beeld te brengen en ze luidkeels te bedanken. Maak kennis met: Yvette Kemel!

Kun je jezelf kort even voorstellen?  

Ik ben Yvette Kemel, 67 jaar. Sinds 1993 ben ik vrijwillig medewerkster bij vzw Levend Archief voor een project rond de huizengeschiedenis van Brugge. Sinds 1996 is de focus opgeschoven naar de huizengeschiedenis in de Brugse rand met focus op de deelgemeente Sint-Kruis. Ik werk nog steeds aan het invoeren van de Sestendelen (oud kadaster) van de stad voor het project Brugge voor Kaart en Huis” en help bij het ontsluiten van foto’s en prenten voor het project “Kijk op Brugge”. Sinds 1997 ben ik bovendien meewerkend lid bij vzw Brugs Ommeland in de werkgroep Heemkunde Sint-Kruis. Ik ben vervolgens in 2001 in het bestuur gestapt en van 2002 tot 2020 kwamen de taken secretaris en web- en documentatiebeheerder van de vereniging erbij.  

Wanneeren waaromben je gestart als vrijwilliger voor deartikelendatabank?  

Als documentatiebeheerder hield ik de tijdschriftencollectie van de vereniging bij. De grote collectie bevatte een schat aan informatie die weinig gebruikt werd. Daarom heb ik samen met mijn man een database in Acces gemaakt waar we de tijdschriften zijn gaan invoeren. We begonnen met het Brugs Ommeland, maar na een oproep had ik al vlug een drietal vrijwilligers die meewerkten aan het invoeren van andere tijdschriften. Later besloten we om andere heemkundige verenigingen te motiveren om zelf hun tijdschriften in te voeren. Ikzelf zou de coördinatie op mij nemen om alles in één databank te plaatsen en Bart Blomme van Heemkunde West-Vlaanderen zou ervoor zorgen dat het online kwam. Een volgende stap was een samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, gevolgd door de samenwerking met Heemkunde Vlaanderen wat uiteindelijk een samenwerking werd met Histories. 

Wat doe je als vrijwilliger voor deartikelendatabank?  

Ik hou zelf de invoer van een 14-tal tijdschriften bij en onderhoud de correspondentie met de meewerkende heemkundige verenigingen. Op het einde van het jaar voeg ik de inbreng van heemkundige verenigingen bij de grote databank en zorg ervoor de het bij Bart Blomme komt voor een update. Elk jaar eind januari stuur ik de nieuw ingevoerde artikelen naar Histories, zodat zij ze in hun databank kunnen opnemen.  

Van waar je interesse inerfgoedpraktijken zoals cultuur van alledag, genealogie, lokaal erfgoed en metaaldetectie?  

Ik had als kind al een fascinatie voor geschiedenis. Met de tijd groeide de belangstelling voor het dagelijkse leven van onze voorouders. Wat aten ze? Hoe werd voedsel bereid? Hoe waren ze gekleed? En zo voort. 

Hoe is het om vrijwilliger te zijn in tijden van corona?  

Ik ben al een tijdje met pensioen, als vrijwilliger kun je bezig zijn en in contact staan met mensen die dezelfde passie delen. Tijdens corona verliep het contact minder via fysieke ontmoetingen maar eerder via Facebook. 

Welke ervaringen/anekdotes zullen je bijblijven aan dit vrijwilligerswerk?  

Vooral het contact met mensen. Ik heb in de loop der jaren honderden mensen leren kennen via tentoonstellingen, voordrachten, heemdagen, het op toer gaan om de databank te promoten in de beginfase enz. Ook in het documentatiecentrum kwamen regelmatig mensen over de vloer met vragen of om iets op te zoeken. Ik heb zeer leuke herinneringen aan de donderdagnamiddagen met de vrijwilligers van de heemkring. We kwamen samen om te werken, maar er was ook tijd om koffie te drinken en leuke verhalen te vertellen. Vaak had één van ons een eigen baksel mee. Het experimenteren met oude recepten voor een voordracht of tentoonstelling vond ik leerrijke en leuke ervaringen. 

Welk artikel in deartikelendatabank intrigeertje het meest?  

Het is moeilijk om er eentje uit te pikken, de databank bevat intussen 88.650 verschillende titels. Toch hebben artikels over het dagelijks leven, Brugge en haar deelgemeenten mijn voorkeur. 

 

Vrijwilliger in de kijker – Danny Casier

27 februari tot en met 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Hoog tijd om een aantal vrijwilligers achter de schermen van Histories in beeld te brengen en ze luidkeels te bedanken. Maak kennis met: Danny Casier!

Kun je jezelf kort even voorstellen?  

Mijn naam is Danny Casier, ik ben 58 jaar. Beroepsmatig ben ik IT-er/programmeur. In 2005 ben ik gestart met genealogie. Ik ben toen lid, later medewerker geworden van verschillende heemkundige kringen en Familiekunde Vlaanderen. Ik geef cursussen en workshops stamboomonderzoek voor beginners en gevorderden. Ik heb ook een online toepassing geschreven om Franse republikeinse datums om te zetten. Zelf doe ik onderzoek naar de familie Velle.

Wanneeren waaromben je gestart als vrijwilliger voor MamaMito?  

Sinds maart 2020 ben ik als vrijwilliger begonnen, omdat ze bij Histories overstelpt werden met inschrijvingen voor het MamaMito project konden ze best wat hulp gebruiken. Bij het opzoeken kom je tal van hindernissen tegen en met de ervaring die ik in sommige streken heb, was het leuk om bijvoorbeeld beginners te helpen bij (streekgebonden) hindernissen. Ik vond het bovendien fijn om het team bij te staan met kennis en inzichten en nieuwe mensen te leren kennen. 

Wat deed je als vrijwilliger bij MamaMito?  

Ik gaf advies en assisteerde bij het beantwoorden van vragen van deelnemers via email, tijdens webinars of op de Facebookpagina van Familiekunde Vlaanderen. Ook hielp ik bij het opzoeken of afwerken van voormoederlijnen van deelnemers.  

Van waar je interesse ingenealogie?  

Geen idee, ik voelde al langer een drang om aan genealogie te beginnen. We hadden elk jaar een kleine familiebijeenkomst van de familie Velle, maar die is op een gegeven moment weggevallen na het overlijden van mijn groottante. Nadat mijn laatste grootoom gestorven is ben ik ermee begonnen.   

Hoe was het om vrijwilliger te zijn in tijden van corona?  

Ik vond het een leuk alternatief nu dat ik gesloten documentatiecentra en archieven door corona moet missen.  

Welke ervaringen/anekdotes zullen je bijblijven aan dit vrijwilligerswerk?  

Ik heb ervaring opgedaan in opzoekwerk in andere streken. Bovendien kreeg ik veel waardering van het MamaMito Team. Ik vond het bijvoorbeeld erg gezellig om Dr. Maarten Larmuseau [nvdr: medewerker van Histories en verbonden als prof aan de KU Leuven], bij de sampling te ontmoeten. Iets wat we na corona zeker zullen overdoen! 

Heb je je eigen stamboom onderzocht? Zo ja, heb je intrigerende verwantschappen ontdekt?  

Familiekunde is niet alleen het zoeken van data en verwantschappen. Zij die als doel hebben een verwantschap te vinden met adel of een bekend persoon uit de geschiedenis, zullen meestal teleurgesteld worden. Onze voorouders, hun verwanten en aanverwanten zijn onze geschiedenis. Ze hebben niet alleen de gebeurtenissen ondergaan, maar maakten ook deel uit van de gemeenschap die onze geschiedenis vormde. Door de geschiedenis van de plaats waar de personen woonden te bestuderen, kunnen we zaken vinden die we nooit zouden vinden aan de hand van de reguliere akten. Op deze manier kunnen we de geschiedenis van onze familie samenstellen en opschrijven voor het nageslacht. Door de archieven krijgen sommigen hier en daar een gezicht of vinden we sporen van hen, iets tastbaars. Dat kan van alles zijn: een grafsteen, een kunstwerk, een brief, een foto… Soms zijn er familieverhalen of -geheimen waarvan je het ware verhaal kan achterhalen. Zelf heb ik feiten over mijn voorouders en aanverwanten kunnen achterhalen, veelal bij toeval. Allemaal kippenvelmomenten die je nooit vergeet. 

 

Vrijwilliger in de kijker – Geertje Cools

27 februari tot en met 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Hoog tijd om een aantal vrijwilligers achter de schermen van Histories in beeld te brengen en ze luidkeels te bedanken. Maak kennis met: Geertje Cools!

Kun je jezelf kort even voorstellen?   

Mijn naam is Geertje Cools, ik ben historica en werk als freelance gids en educatief medewerker voor diverse musea en organisaties.  

Wanneeren waaromben je gestart als vrijwilliger voor Histories? 

Zo’n tien jaar geleden startte ik als vrijwilliger bij Heemkunde Vlaanderen. Ik ben dus vrijwilliger bij Histories sinds de fusie. Ik ben eigenlijk gestart vanuit een betaald project (nvdr: bij Chiro Vlaanderen nav 75 Chiro), maar ik wou het thema niet loslaten. Ik ben dus vrijwilliger bij Histories vanuit de interesse voor het thema, namelijk het erfgoed van jeugdbewegingen in Vlaanderen.  

Wat doe je als vrijwilliger bij Histories?  

Ik ben lid van de algemene vergadering en van de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed. Dit jaar engageer ik me ook als trekker om een traject voor te bereiden om Vlaamse jeugdbewegingen een plek te geven op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 

Van waar je interesse injeugdbewegingserfgoed?  

Jeugdbewegingserfgoed combineert mijn passie voor geschiedenis en mijn geloof in de kracht van jeugdbewegingen. Daarnaast houd ik van tradities en rituelen die kleur geven aan ons leven en mensen samenbrengen.   

Hoe is het om vrijwilliger te zijn in tijden van corona?  

Vreselijk, want mijn vrijwilligersengagement speelt zich normaal gezien niet thuis af. Een belangrijk aspect aan vrijwilligerswerk, of toch mijn reden om me vrijwillig voor iets in te zetten, is het ontmoeten van mensen  

Welke ervaringen/anekdotes zullen je bijblijven aan dit vrijwilligerswerk?  

Op de bijeenkomsten van de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed komen jubileumvieringen van lokale groepen aan bod. Dit heeft mij mede gemotiveerd om me als oud-leidster in te zetten bij de viering van twee recente jubilea van Chiro Arika uit Herk-de-Stad, mijn lokale groep in de jaren 1980-90, waarbij ook de geschiedenis en het erfgoed een plek kregen.  

 Ik heb bij het opvolgen en opzetten van lokale erfgoedprojecten ervaren dat het belangrijk is om meerdere generaties bij een erfgoedproject te betrekken. Elke groep of generatie heeft zijn eigen specifieke kennis en expertise. Zo beschikken de oudere generaties bijvoorbeeld over heel wat informatie zoals namen, adressen, herinneringen, gegevens, foto’s, en de jongere generaties kunnen bijvoorbeeld uitvoerende taken op zich nemen.  

Verder leerde ik dankzij dit vrijwilligerswerk andere jeugdbewegingen met fijne mensen kennen. 

Welke jeugdbewegingstraditie intrigeertje het meest? 

Is het beleven van vriendschap een traditie? En het welkom heten van en samen spelen met iedereen? Tradities zijn creatieve manieren om met de wereld en het (samen)leven om te gaan. Ja dus! 

 

In 2015 vierden we een jubileum van mijn lokale Chirogroep (Chiro Arika Herk-de- Stad). Fotograaf: Hans van der Linden

Uitstap in de tijd voor Open Kamp Opsinjoor – Zomer 2019.

Zie hier een filmpje over deze activiteit waaraan Geertje heeft meegewerkt.

Introductiefilmpje ‘Actualiseer de reuzenkaart stap voor stap’

De reuzenkaart is een online databank waarin je allerlei informatie kan vinden over de reuzen van Vlaanderen: hoeveel er zijn en welke, hun betekenis, manier van bewegen, familieleden, enzovoort. We zetten de reuzen in Vlaanderen letterlijk op de kaart… hierbij hebben we jouw hulp nodig. In deze video legt Histories je, stap voor stap, uit hoe je een reus kan toevoegen aan de Reuzenkaart. Staat jouw reus al op de Reuzenkaart, maar is er nieuwe informatie beschikbaar? Ook dan vind je in deze video hoe je de fiche van jouw reus actualiseert.

Lesgever

Gwendolyne Roggeman (Histories)

Meer informatie?

Contacteer Frea Vancraeynest via frea.vancraeynest@histories.be

Webinar Metaaldetectie in Vlaanderen en de rol van MEDEA

De bodem van onze wereld is een complex gegeven met veel gelaagdheden. Hetzelfde kan gezegd worden van metaaldetectie in Vlaanderen. Speuren naar bodemvondsten is niet alleen een passie voor vele honderden detectoristen. Het is ook een boeiende erfgoedpraktijk die de kennis van ons verleden kan verbeteren, tenminste als het op de juiste manier wordt toegepast. Histories zet zich met MEDEA in om een vlotte en goede samenwerking te bevorderen tussen alle actoren die actief bezig zijn met metaaldetectiecollecties. Zoals bijvoorbeeld musea, heemkringen, IOED’s, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de detectoristen. Door expertise, bronnen en collecties uit de roerende en onroerende erfgoedsector met elkaar te koppelen kunnen we samen een completer, rijker gestoffeerd verhaal schrijven. In dit webinar verneem je wat metaaldetectie in Vlaanderen is en welke rol MEDEA hierin speelt.

Kriebelt het al een tijdje of ben je net begonnen? Heb je even herhaling nodig? Bekijk ook zeker de MEDEA Metaaldetectie Tips en Goede Praktijk zowel als de blogs!

Meer info over MEDEA en metaaldetectie: https://vondsten.be/

Lesgevers

Sander Milis en Katelijne Nolet (Histories)

Gelegenheid

Erfgoedweek Midden Limburg, 18 november 2020

Meer informatie?

Contacteer Katelijne Nolet via katelijne.nolet@historiesvzw.be

Introductiefilmpje ‘MEDEA’s Eerste Hulp bij Metaaldetectie’

Op zondag 22 november lanceerde MEDEA een Eerste Hulp Bij Metaaldetectie videopodcast tijdens de Dag van de Wetenschap! Alles wat je moet weten voor je gaat zoeken met een metaaldetector en wat je moet doen als je iets gevonden hebt, wordt uitgelegd.

Metaaldetectie is niet zomaar een kwestie van een detector kopen en eraan te beginnen. Er zijn zelfs regelgevingen en verplichtingen aan verbonden. Het is namelijk geen eenmalige bezigheid, maar een werkelijke wetenschappelijke erfgoedactiviteit. Je plukt een stukje erfgoed en verbind je tot de archeologische gemeenschap en wetenschap in het algemeen. Zoals wetenschappers en archeologen, moet een metaaldetectorist zich dus houden aan een boel principes. Erfgoed en geschiedenis is eigenlijk van iedereen. Als metaaldetectorist, verbind je je ertoe, net als de archeoloog, om kennis en vondsten te delen! Meer info over dit filmpje.

Kriebelt het al een tijdje of ben je net begonnen? Heb je even herhaling nodig? Bekijk ook zeker de MEDEA Metaaldetectie Tips en Goede Praktijk zowel als de blogs!

Meer info over MEDEA en metaaldetectie.

Lesgevers

Sander Milis en Katelijne Nolet (Histories)

Gelegenheid

Dag van de Wetenschap 22 november 2020

Meer informatie?

Contacteer Katelijne Nolet via katelijne.nolet@historiesvzw.be

Annuleringsvoorwaarden

Histories vzw zet in op laagdrempelige activiteiten. Dit vertaalt zich in lage inschrijvingsgelden. Het opzetten van dit aanbod vergt echter heel wat inspanningen van vrijwilligers en beroepskrachten. Laattijdige betalingen en annuleringen van deelnames blijven niet zonder gevolg: ze brengen onze voorbereidingen in de war of het initiatief zelf in gevaar.

Daarom is elke inschrijving bij Histories vzw onderhevig aan de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Als je na inschrijving toch niet wenst deel te nemen dien je Histories vzw hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
 • Annuleren is mogelijk tot 3 dagen op voorhand voor een activiteit op locatie, en tot 24 uur op voorhand voor een digitale activiteit, tenzij er bij het inschrijvingsformulier andere annuleringsvoorwaarden zijn vermeld.
 • Annulering gebeurt steeds schriftelijk via inschrijvingen@histories.be
 • Bij laattijdige annulering wordt het inschrijvingsgeld alsnog in rekening gebracht, om de administratieve en logistieke kosten van Histories vzw te dekken.
 • Als je zelf niet kan komen, mag je je ook laten vervangen door een andere vrijwilliger of medewerker van jouw organisatie.
 • Histories vzw behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.

Medewerkers

Eva Wuyts | Coördinator

015 80 06 31

eva.wuyts@historiesvzw.be

 

Michel Baghuis | Stafmedewerker ICT

015 80 06 38

michel.baghuis@historiesvzw.be

 

Dominique Barri | Administratief medewerker

015 80 06 33

dominique.barri@historiesvzw.be

 

Rob Bartholomees | Stafmedewerker

015 80 06 32

rob.bartholomees@historiesvzw.be

 

Jan Geypen | Stafmedewerker

015 80 06 39

jan.geypen@historiesvzw.be

 

Frauke Hens | Administratief en ondersteunend medewerker

015 80 06 34

frauke.hens@historiesvzw.be

 

Emmy Julliams | Administratief medewerker

015 80 06 36

emmy.julliams@historiesvzw.be

 

Maarten Larmuseau | Senior wetenschappelijk onderzoeker

015 80 06 41

maarten.larmuseau@historiesvzw.be

 

Daphné Maes | Stafmedewerker

015 80 06 40

daphne.maes@historiesvzw.be

 

Katelijne Nolet | Projectcoördinator Medea

015 80 06 42

katelijne.nolet@historiesvzw.be

 

Frea Vancraeynest | Stafmedewerker

015 80 06 35

frea.vancraeynest@historiesvzw.be

 

Hendrik Vandeginste | Consulent

015 80 06 37

hendrik.vandeginste@historiesvzw.be

 

Gen-iaal Erfgoed

Gen-iaal erfgoed
In 2017 werd in Koksijde bij toeval een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven. Vandaag blijven nog enkele cruciale vragen onbeantwoord: zo is er geen informatie over de verwantschapsrelaties tussen de individuen binnen de site, hun afkomst en hun link met andere West-Europese populaties in die periode en vandaag. Histories, KU Leuven en Abdijmuseum Ten Duinen zullen hier met de steun van Onroerend Erfgoed via een synthese-onderzoek een antwoord op trachten te geven.

Zes maanden lang onderzocht een team archeologen de middeleeuwse locatie van de leprozerie ‘Hooge Siecken’ in Ieper. Voor het eerst in Vlaanderen wordt een groot deel van zo’n domein opgegraven en krijgen we een beeld van de inrichting voor middeleeuwse ziekenzorg in een Vlaamse grootstad. Histories zal daarbij deelnemen aan het stuk ‘Internationaal genetisch onderzoek op de aangetroffen skeletten’.

MamaMito

MamaMito
Stamboomonderzoek is vandaag de dag nog veeleer een mannenzaak, toch wordt onze familiegeschiedenis ook mee gevormd door onze voormoeders. Via het Citizen Science Project MamaMito vind je snel je weg naar die ‘verloren’ voormoeders.

Aan de hand van een handige webapplicatie ontdek je de wereld van stamboomkunde en vind je zowel online als in archieven de geschiedenis van je voormoeders. Opgelet, het is zeer verslavend!

Met de ontwikkeling van maternale stamreeksen kan je zo verre verwanten vinden.

Daarnaast maak je ook kans om na te gaan hoeveel overeenkomsten er nog zijn in jullie mitochondriaal DNA. Het unieke aan dit stukje DNA is dat het alleen wordt overgedragen van moeder op kind.

Neem jij ook een duik in oude documenten op zoek naar je voormoeders?

Ontdek MamaMito op http://www.mamamito.be

Project Y

Onderzoek veilig het mannelijke Y-chromosoom voor uw genealogie

 

 1. Wat bieden wij?
 • Bepaling van de evolutionaire lijn (haplogroep) en familiale lijn (haplotype) van het Y-chromosoom, uitgevoerd door de KU Leuven en weergegeven in een certificaat
 • Opsporing van biologische verwantschappen in paternale lijn met andere deelnemers aan ‘Project Y’ (en zijn voorgangers bij Familiekunde Vlaanderen)
 • Garantie van privacy en ethisch databeheer
 1. Hoe kan deze Y-chromosomale test de genealoog helpen?
 • Juridische stamlijn tussen gekende verre verwanten biologisch verifiëren
 • Biologische verwantschappen op genealogische tijdschaal bepalen tussen naamgenoten, daar waar archiefonderzoek geen aansluiting biedt
 • Nieuwe onverwachte verwantschappen vinden met andere deelnemers
 • De evolutionaire weg van de stamlijn

Legende figuur: Voorbeeld van een familienaamonderzoek waarbij zes mannen (cirkels) uit drie verschillende familiestammen hun Y-chromosoom hebben onderzocht. De kleuren geven de Y-chromosomale varianten weer van elk individu in de stambomen.

 1. Hoe deelnemen?
 • Lees onze deelnemingsvoorwaarden op https://dna-benelux.eu
 • Vul het inschrijvingsformulier in op https://dna-benelux.eu en stuur dit samen met uw stamboom door naar dna@historiesvzw.be
 • Heeft u reeds uw Y-chromosoom laten onderzoeken bij een extern bedrijf? Dan kunt u uw gegevens gratis laten opnemen als aan de externe deelnemingsvoorwaarden voldaan wordt. Een aangepast inschrijvingsformulier is hierbij voorhanden op https://dna-benelux.eu.

 1. Wist je dat?
 • Dit project is gekend als ‘citizen science’ waarbij burgers via hun stamboomgegevens en DNA-overdracht bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van dit project worden gebruikt voor academisch onderzoek rond genetisch genealogie, uitgevoerd door KU Leuven en Histories vzw (verantwoordelijke: Maarten Larmuseau).
 • De resultaten van dit project en het internationaal genetisch genealogisch onderzoek worden besproken in de column ‘Verborgen in het DNA’ van Vlaamse Stam, het driemaandelijkse tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen.
 • ‘Project Y’ is de opvolging van genetisch genealogische projecten bij Familiekunde Vlaanderen: Benelux DNA-Project, DNA België en DNA Oud-Hertogdom Brabant

Meer informatie: alle vragen over Project Y kunnen gestuurd worden naar dna@historiesvzw.be

Histories zoekt een algemeen coördinator (m/v/x) – voltijds

Reageren tot en met 19 mei 2019
Uiterlijke indiensttreding op 15 september 2019

Histories vzw is een erfgoedorganisatie die begin 2019 uit de startblokken schoot. Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet neemt Histories de dienstverlenende rol op voor zowel genealogie en lokaal erfgoed/heemkunde als voor cultuur van alledag. Histories vormt het resultaat van een intensief fusietraject, waarbij Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en LECA met een open vizier de krachten bundelen. Als nieuwe speler in het erfgoedveld vertrekt Histories vanuit de expertise en netwerken die door deze organisaties werden opgebouwd om een hedendaagse en geïntegreerde erfgoedwerking neer te zetten, die de noden en verwachtingen van haar stakeholders invult.

In Vlaanderen en Brussel zijn vele duizenden personen en verenigingen op uiteenlopende manieren actief rond of betrokken bij genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Zij vormen het hart en de motor van Histories. Van de Vlaamse overheid heeft Histories de opdracht om deze zeer uitgebreide en diverse doelgroep actief te ondersteunen rond erfgoed. In de praktijk doet Histories dat via een gevarieerde en doordachte dienstverlening, die op begeleiding, kennisdeling en netwerking is gericht. Laagdrempeligheid en maatwerk staan daarbij voorop. Zo zorgt Histories ervoor dat genealogen, heemkundigen en traditiedragers toegang hebben tot een arsenaal aan kennis en kunde, waarmee ze hun omgang met erfgoed extra impulsen kunnen geven. Om elk onderdeel van haar werking van een stevig inhoudelijk fundament te voorzien bouwt Histories via gegevensverzameling en onderzoek participatief nieuwe inzichten rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag op.

Histories werkt niet alleen voor en met erfgoedvrijwilligers, maar maakt er ook een punt van om méér mensen bij genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag te betrekken. Door de zichtbaarheid van haar werkingsdomeinen op zo veel mogelijk manieren te vergroten wil Histories niet alleen het belang ervan onderstrepen, maar vooral ook enthousiasmeren en activeren. Histories ent zich op elk moment ten volle in de hedendaagse diverse samenleving: het stimuleren van een open dialoog en respect staan steeds voorop. Daarnaast werkt Histories graag en veel samen met partnerorganisaties die via hun werking met genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag in aanraking komen. Via het verknopen en verbinden van expertise zet Histories in op schaalvergroting en schakelt ze zich in sterke professionele netwerken.

Profiel

Als algemeen coördinator van Histories zet je jouw schouders onder een dynamische werking rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel. Door voortdurend bruggen te bouwen tussen alle betrokkenen zet je in op een relevant aanbod, veerkrachtige  structurele netwerken en een breed draagvlak. Je werkt daarvoor samen met de 14 medewerkers van Histories. Vanuit een hedendaags organisatiemodel waarin wisselwerking en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan, bouw je Histories verder uit tot een sterke speler binnen de erfgoedsector, die flexibel inspeelt op vragen, noden en uitdagingen.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de algemene werking van Histories.
 • Je geeft leiding aan het volledige team en bouwt met hen een slagkrachtige structurele werking uit die via een gelaagd en duurzaam aanbod vorm krijgt. Je bewaakt de samenhang tussen de verschillende werkingslijnen en benut kansen om te verbinden, bij te sturen en te vernieuwen.
 • Je stuurt het team aan op een manier die enthousiasmeert en motiveert. Je weet de sterktes en competenties van de medewerkers optimaal in te zetten en creëert kansen om die verder te ontplooien.
 • Via deelname aan overleg, netwerking en internationalisering onderhoud je contacten met partners binnen en buiten de erfgoedsector.
 • Binnen de krijtlijnen van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid grijp je nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen aan om de interne processen én de dienstverlening rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag verder te versterken.
 • Je verzekert een vlotte dialoog tussen het bestuur, de medewerkers en de achterban van Histories.

Competenties

 • Je bent in staat om in te spelen op een veranderende beleidscontext en nieuwe ideeën en concepten en kan die vatten in een krachtige en toekomstgerichte visie en strategie.
 • Genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag vormen voor jou geen onbekend terrein. Je kan de vrijwilligerswerking rond erfgoed naar waarde schatten en begrijpt hoe het maatschappelijke belang van deze drie domeinen via een gerichte dienstverlening vergroot en verbreed kan worden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven en kan de werking van Histories via een participatieve aanpak naar een optimaal niveau tillen.
 • Je koppelt een planmatige aanpak aan een hands on-mentaliteit en schakelt daardoor makkelijk tussen beleid, dagelijkse werking en praktijk.
 • Je hebt een analytische geest en financieel inzicht.
 • Je houdt de vinger aan de pols van wat er op digitaal vlak beweegt en kan vlot overweg met courante computerprogramma’s.
 • Je hebt oog voor diversiteit en stelt een inclusieve werking voorop.
 • Jouw enthousiasme en open blik steken anderen aan.
 • Je communiceert helder en foutloos en weet je toon en stijl af te stemmen op je doelpubliek. Ook in het Frans en Engels druk je je vlot uit.
 • Je hebt een masterdiploma of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.
 • Occasioneel avond- of weekendwerk vormt voor jou geen punt.

Histories hecht veel belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Jouw kwaliteiten zijn belangrijker dan je leeftijd, gender, fysieke beperking of nationaliteit.

Aanbod
Histories biedt je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met verloning volgens paritair comité 329.01. Aanvullend krijg je een dertiende maand, maaltijdcheques, en een woon/werkvergoeding zoals wettelijk voorgeschreven (fietsvergoeding – terugbetaling openbaar vervoer – tussenkomst in vervoer met eigen wagen).
Histories werkt momenteel gedecentraliseerd vanuit Mechelen, Gent en Merksem. Je hoofdwerkplaats wordt in onderling overleg bepaald.

Interesse
Herken je jezelf in de rollen en verantwoordelijkheden in deze vacature? Mail dan je motivatiebrief en een gedetailleerd CV naar vacature@historiesvzw.be.
Reageren kan tot en met zondag 19 mei 2019.

Op basis van een eerste selectie wordt in de vierde week van mei een gespreksronde georganiseerd.
Kandidaten die hierna weerhouden worden, nemen aansluitend deel aan de verdere selectie.

Je datum van indiensttreding bepalen we in onderling overleg. Uiterlijk 15 september 2019 vervoeg je het team van Histories als algemeen coördinator.

Vragen?

Voor meer info over deze vacature of de werking van Histories kun je een mail richten aan vacature@historiesvzw.be.

Histories vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
www.historiesvzw.be

Drie dossiers op weg naar erkenning op Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed

Histories begeleidt momenteel drie erfgoedgemeenschappen bij het in kaart brengen van hun erfgoed en het formuleren van borgingsacties om hun erfgoed een duurzame toekomst te geven. Het gaat om het Historisch Schutterswezen in Vlaanderen, het Wiezen in Vlaanderen en de Sint-Gummarusprocessie in Lier. Op 15 april 2019 dienen zij een aanvraag in om hun erfgoed te laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. De aanvraag gebeurt binnen het vernieuwde ICE-reglement en bijhorend nieuw platform.

Wil je meer weten over wat een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed precies inhoudt en wat je moet doen om zo’n erkenning in de wacht te slepen? Histories staat voor je klaar met advies op maat, neem dus zeker contact met ons op via info@historiesvzw.be.

Meer informatie

Immaterieel cultureel erfgoed

www.immaterieelerfgoed.be