Missie

Histories ondersteunt en versterkt een dynamisch netwerk van deskundige erfgoedvrijwilligers. Hun passie voor erfgoed geeft zin en betekenis aan ieders verleden: nu en in de toekomst.

Visie

Erfgoed en geschiedenis zijn geen ‘voltooid verleden tijd’ maar een duurzame voedingsbodem voor dynamische gemeenschapsvorming.

Histories gelooft in de vrijwilligers die erfgoed verzamelen, onderzoeken, ontsluiten, borgen en samen beleven. Erfgoedpraktijken zoals heemkunde, genealogie, cultuur van alledag en metaaldetectie hebben een inspirerende en verenigende kracht. Zij verbinden mensen met elkaar en met het verleden.

Histories steunt traditiedragers en erfgoedverenigingen onvoorwaardelijk. Vrijwilligers die hun passie voor erfgoed en geschiedenis voluit en zorgeloos beleven, geven dit vuur door aan toekomstige generaties. Zo blijft het rijke, diverse erfgoed in Vlaanderen behouden.

Histories waardeert erfgoedverenigingen. Ze zijn voor de gemeenschap niet alleen de belangrijkste drager, maar ook vertolker van tradities en kennis over ons verleden. Zij borgen de meerstemmige geschiedenis van Vlaanderen. Zonder hun onbezoldigde, maar onbetaalbare toewijding verdwijnt erfgoed uit beeld en uit ons collectief geheugen.

Histories helpt erfgoedverenigingen en vrijwilligers op hún maat en vertrouwt op hun veerkracht. Immers in tijden van vergrijzing, stijgende administratieve verplichtingen en dalende middelen is animo noodzakelijk. We bekrachtigen de reeds aanwezige kennis en kunde en voeden het plezier zodat ze hun fundamentele rol blijven vervullen.

Histories streeft naar een integrale, geïntegreerde en holistische benadering van immaterieel, roerend én onroerend erfgoed. Dit omdat het manifestaties zijn van eenzelfde gedeeld verleden, maar ook omdat door kruisbestuiving kenniswinst en (publieks)vernieuwing ontstaat.

Histories verbindt over hokjes, muren en grenzen heen. Histories organiseert inspirerende ontmoetingen tussen onder andere lokaal historisch onderzoek, tradities en archeologie, tussen wetenschap en publiekswerking, vrijwilligers en beroepskrachten, private en publieke partners. Ook met belendende domeinen en omringende landen zijn er uitwisselingen van goede praktijken.

Histories vervult een centrale netwerkrol, zowel in het Vlaamse erfgoedveld als daarbuiten. We zijn een toegankelijk aanspreekpunt en een collegiale partner van lokale en landelijke actoren. We dragen inclusief en participatief werken hoog in het vaandel: Histories is er vóór en dóór erfgoedvrijwilligers.