Achter de schermen bij Histories: Daphné Maes

Portret van Daphné Maes

Daphné Maes is voor velen misschien een bekend gezicht. Naast de coördinatie van ons vormingsaanbod, houdt ze zich bezig met vrijwilligerswerking, visieontwikkeling, erfgoedontsluiting en erfgoededucatie. Daarnaast zorgt ze dit jaar ook voor de coördinatie van inhoudelijke programma van het Histories Festival, samen met erfgoedvrijwilliger Patrick Anthoni. Een hele boterham dus.

JE HOUDT JE BEZIG MET VRIJWILLIGERSWERKING EN VISIEONTWIKKELING VAN ERFGOEDVERENIGINGEN. HOE PAK JE DAT AAN?

Dit jaar zijn we gestart met een traject rond het future-proof maken van erfgoedverenigingen. Hiermee willen we verenigingen tonen hoe ze kunnen inspelen op de veranderende maatschappij. Daarbij gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals “Hoe maak ik vrijwilligers warm voor onze erfgoedwerking?”

We horen al lang dat niet alle organisaties aansluiting vinden bij de “nieuwe” vrijwilligers. Tegelijkertijd zijn er ook organisaties die daar wel in slagen. Om deze reden willen we erfgoedorganisaties die het moeilijker hebben ondersteunen, zodat hun werking ook in de toekomst verzekerd is. Tot slot willen we organisaties met dit traject inspireren om nieuwe initiatieven te lanceren en de creativiteit die nieuwe vrijwilligers binnenbrengen te omarmen.

JE WERKT DIT JAAR OOK AAN HET PROGRAMMA VAN HET FESTIVAL. WAAROM HEBBEN JULLIE GEKOZEN VOOR “SAMENWERKING EN TOEKOMSTGERICHT ONTSLUITEN” ALS CENTRAAL THEMA?

Erfgoed kan maar bewaard blijven als er voldoende draagvlak is. Het is daarom ontzettend belangrijk dat de erfgoedgemeenschap uitbreidt. Met dit programma willen we inspiratie bieden door goede voorbeelden in de verf te zetten. Het is de bedoeling om erfgoedvrijwilligers bij elkaar te brengen, zodat ze in gesprek kunnen gaan met elkaar over hun ervaringen. Dat is het Festival in een notendop: een plaats bieden voor onderlinge uitwisseling.

NAAR WELKE SESSIE(S) KIJK JE HET MEESTE UIT?

Het is moeilijk iets te kiezen: er zijn zoveel dingen om naar uit te kijken. Ik ben heel benieuwd naar de rondetafelgesprekken. Dat zijn kleine groepjes die in gesprek zullen gaan rond een thema, zoals het bereiken van nieuwe doelgroepen. Met dit nieuwe concept is het de bedoeling dat er in de diepte gediscussieerd wordt.  

Daarnaast kijk ik uit naar een aantal andere dingen, zoals de Hanswijkprocessie die aanwezig zal zijn. Ik kan ook niet wachten om iedereen aan de slag te zien gaan met geocaching. Deze methodiek is al eerder gebruikt door verenigingen om kinderen en jongeren warm te maken voor erfgoed. Het is leuk om te zien hoe verenigingen aan de slag gaan met creatieve oplossingen om nieuwe mensen te betrekken.  

ZIJN ER NOG PROJECTEN WAAR JE NAAR UITKIJKT?

Buurten met erfgoed is een project waar ik graag mijn schouders onderzet. Met dit project willen we jongeren interesse doen krijgen in erfgoed. Het is bewezen dat hoe jonger je met cultuureducatie begint, hoe meer vruchten dit later afwerpt. Daarnaast investeer ik ook graag in het vormingstraject “vrijwilligers rekruteren”.

Tijdens dit traject doen we mensen nadenken over hun vrijwilligerswerking en vrijwilligersbeleid, wat ook belangrijk is voor het voortbestaan van een vereniging. Ja, achter zo’n dingen zet ik me graag achter, dingen die de toekomst van erfgoedverenigingen verzekeren.

TOT SLOT: WAT WENS JE ALLE ERFGOEDVRIJWILLIGERS TOE?

Ik wens hen toe dat ze de uitdaging durven aangaan om hun vereniging toekomstbestendig te maken. Als ze daarbij graag ondersteund willen worden, kunnen ze naar onze webinars op YouTube kijken of in september naar het Festival komen.

Ben je er graag bij op het Histories Festival? Schrijf je dan nu in.