De landschappelijke reconstructie van sites met walgracht in Vlaanderen. Een handleiding aan de hand van de casus Trente te Zuienkerke

In het huidige Vlaamse landschap vormen sites met walgracht intrigerende relicten, die tot op heden nog te weinig zijn bestudeerd. Vandaag is hun bestaan vaak bedreigd ten gevolge van verregaande landschappelijke ingrepen zoals verkavelingen, de inplanting van industriegebieden of de uitbreiding van grootschalige landbouwbedrijven.

De historische studie van deze alleenstaande, met een brede gracht omringde hoeves is in Vlaanderen een relatief recent gegeven. In de negentiende en twintigste eeuw verschenen af en toe studies waarin het fenomeen werd opgemerkt, maar vorsers gingen ze pas min of meer systematisch bestuderen vanaf de jaren zeventig, met het onderzoek van Frans Verhaeghe en Jean Bourgeois. Ondanks deze hoopgevende start stellen we vast dat het onderzoek vandaag erg fragmentarisch is en gekenmerkt wordt door een gebrek aan een vergelijkend overzichtskader. Hoewel we voor een groeiend aantal sites over historische en archeologische gegevens beschikken, worden deze gegevens tot op heden te weinig geïntegreerd in een overkoepelende, vergelijkende studie met betrekking tot een grotere groep sites met walgracht. Daarbij is het noodzakelijk om de historische en archeologische gegevens te koppelen aan en te integreren met informatie uit andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de geografie, de cartografie, de bodemkunde en de architectuurgeschiedenis. Er is met andere woorden nood aan een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak op een ruimere geografische schaal. Zo’n aanpak is essentieel voor een juist begrip van sites met walgracht binnen hun specifieke context en een voorwaarde voor een doelgericht beleid gericht op de conservering en bescherming ervan. Alvorens we tot een dergelijk vergelijkend onderzoek kunnen overgaan is het echter noodzakelijk om een zo uitgebreid mogelijk dossier samen te stellen voor elk van de betrokken sites. Vele van deze sites zijn tot nog toe immers niet of nauwelijks bestudeerd, hoewel er vaak meer dan voldoende aanknopingspunten terug te vinden zijn. Met die informatie kan men vervolgens terecht bij specialisten uit andere disciplines zoals archeologen, toponymisten, bodemkundigen, bouw- en kunsthistorici om tot een meer overkoepelende beschouwing te komen.

In deze bijdrage willen we daartoe een bescheiden aanzet geven door één site met walgracht vanuit historisch oogpunt exemplarisch te bestuderen. Daarbij maken we ten eerste gebruik van enkele bronnen die in de regel vrij goed bewaard zijn en die ons inlichten over de vroegere inplanting van de site in het omringende landschap. Aangezien tegenwoordig heel wat (historisch) kaartmateriaal digitaal beschikbaar is, gebeurt een landschappelijke reconstructie bij voorkeur met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS). Ten tweede richten we ons op historische bronnen die informatie verschaffen over de sociaal-economische context van de site met walgracht: wie was de eigenaar of de bewoner, en welke rol vervulde de site binnen de lokale rurale economie?

Het potentieel van deze bronnen en de toepassing van GIS worden toegelicht aan de hand van de casus Trente, een site met walgracht in Zuienkerke, ten noordwesten van Brugge. Voor Trente beschikken we over gedetailleerde historische bronnen die het tot een uitstekende casus maken. Deze site met walgracht is hierin echter geenszins uitzonderlijk: voor de meeste van de vele honderden sites met walgracht die eertijds in Vlaanderen bestaan hebben (en waarvan sommige nog steeds bestaan), zijn in meerdere of mindere mate aanknopingspunten terug te vinden. Vanwege het exemplarisch karakter wordt Trente hier uitgewerkt als casestudy. In wat volgt beschouwen we eerst beknopt de historiografie en de betekenis van sites met walgracht. Vervolgens overlopen we de relevante historische bronnen waarvan we gebruik kunnen maken voor een dergelijke studie. In de daarop volgende paragraaf demonstreren we aan de hand van Trente welke informatie deze bronnen kunnen opleveren. We besteden eveneens aandacht aan de landschappelijke reconstructie van de site en een analyse van de gegevens via GIS, alvorens over te gaan tot ons besluit.

Download pdf