Wedstrijdreglement

 1. PRINCIPE

Histories wil erfgoedvrijwilligers – heemkundigen, genealogen, metaaldetectoristen, traditiedragers en anderen – aanmoedigen om deel te nemen aan onze woordzoeker wedstrijd, aangekondigd in de Histories Krant van mei – juni – juli 2024.

Deelnemers kunnen een duoticket winnen voor het Histories Festival op 28 september 2024.

 1. WIE KAN MEEDOEN?

Elk natuurlijk persoon kan slechts éénmalig deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Histories ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hun op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel hun recht op een prijs worden afgenomen.

 1. TERMIJN

De wedstrijd start op 31 mei 2024 en eindigt op 31 juni 2024.

 1. WEDSTRIJD

Deelnemers worden gevraagd om het juiste antwoord op de volgende wedstrijdvraag “Vind alle woorden in deze woordzoeker. De letters die overblijven nadat alle woorden zijn weggestreept vormen een zin.” op te sturen naar info@histories.be. Verder:

 • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn
 • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden
 • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten

Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.

 1. WINNAAR BEPALEN

Nadat de wedstrijdtermijn is afgelopen wordt de winnaar bepaald via loting. Een onschuldige hand zal de winnaar trekken uit alle inzendingen met de juiste oplossing.

 1. WINNAAR BEKEND MAKEN

De winnaar zal hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail. Indien de winnaar al is ingeschreven op het Histories Festival en zijn/haar ticket(s) al heeft betaald aan Histories, zullen deze tickets zo snel mogelijk terugbetaald worden door ons.

 1. REGLEMENSTWIJZIGINGEN

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden via www.histories.be

 1. BETWISTINGEN

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Histories. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@histories.be.

 1. CONTACT

Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij info@histories.be met vermelding “Woordzoeker wedstrijd”.