Noodfondsmiddelen voor verenigingen

Update 23 juni: Begin juni berichtten we dat lokale besturen ruim 87 miljoen euro ontvangen uit het Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering (zie onder). De hamvraag die nog niet helemaal is beantwoord is hoe lokale besturen die extra middelen zullen inzetten. Er is namelijk geen opgelegd kader of oormerking van die middelen. Minister Jambon stelt wel uitdrukkelijk dat de gelden uit het Noodfonds bestemd zijn voor lokale cultuur- jeugd- en sportorganisaties en niet bedoeld zijn voor maatregelen die al eerder zijn genomen. Op basis hiervan, zo meende hij, moeten gemeentebesturen zich vooral verantwoorden in de gemeenteraad over hoe zij hiermee omgingen.

Die autonomie betekent ook dat de procedure voor de verdeling van deze middelen per gemeente kan verschillen. Omdat hier eerstdaags werk van wordt gemaakt is het dus goed dat een vereniging nu al contact opneemt met de cultuurdienst van haar stad of gemeente. Indien je verlies hebt geleden en steun wenst maak je best snel duidelijk welke schade er is en welke compensatie je nodig hebt. Informeer je goed over de stappen die de gemeente gaat zetten en wat er eventueel administratief moet gebeuren. Om een idee te hebben van de middelen die jouw gemeente ontvangt voor zowel cultuur, sport als jeugd: in deze lijst vind je een mooi overzicht van de bedragen.


Update 3 juni: Om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen voorziet de Vlaamse overheid in een Noodfonds van 265 miljoen euro. Gisteren werd bekend hoe de regering de middelen zal verdelen. Voor cultuur zal bijna 65 miljoen euro uitgetrokken worden ter ondersteuning van 411 structureel gesubsidieerde instellingen. Die kunnen een schadedossier indienen waarin ze hun financieringsbehoefte aantonen. Eén van de criteria is ook de steun die ze voorzien aan wat men de ‘kwetsbare kernspelers’ in de cultuursector noemt: zelfstandigen, kleine bedrijven, freelancers, dagcontracters, enz.

Een concrete regeling wordt hiervoor nog uitgewerkt.Voor de duizenden niet-gesubsidieerde maar niet-commerciële organisaties in de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten en de kunsten is er een andere regeling. Vlaanderen voorziet 87 miljoen euro dat via het Gemeentefonds naar de steden en gemeenten gaat. De lokale besturen kennen deze organisaties het best is de redenering. De steden en gemeenten zijn vrij om deze middelen te besteden, als ze maar geoormerkt zijn voor cultuur, jeugd of sport. Men verwacht dat circa 22 miljoen euro via deze weg naar lokale culturele verenigingen en organisaties zal vloeien zoals heemkundige en genealogische kringen, erfgoedbibliotheken, optochten en stoeten, carnavalsverenigingen. Tot slot zijn er de beneficianten van auteursrechten, freelancers en kleine zelfstandigen die om zeer verscheidene redenen geen beroep hebben kunnen doen op een van de compenserende maatregelen van het Vlaamse of federale niveau. Ook voor hen voorziet men ondersteuning.

Na het uitbreken van de coronacrisis, is er door de Vlaamse regering onmiddellijk actie ondernomen. Met het Nooddecreet werden garanties gegeven inzake het doorlopen van subsidies en er werd een werkgroep opgericht die de economische schade in beeld bracht. Het resultaat van die werkgroep vormt de basis voor het noodfonds Cultuur. Om de schade en de verdeling te berekenen heeft de werkgroep een projectie gemaakt vanaf het begin van de Coronacrisis tot en met augustus. Daarvoor werd een foto genomen van de financiële toestand van de cultuursector op 13 maart. Histories leverde samen met OCE, WIE en andere dienstverlenende organisaties informatie aan over de niet-gesubsidieerde erfgoedspelers, o.a. op basis van de impactbevraging van april.

Foto via Pixabay