Nieuwe regeling voor raadpleging akten burgerlijke stand

De privacytermijnen die gelden op de raadpleging van de akten van de burgerlijke stand, spelen genealogen weleens parten bij hun onderzoek. Wie akten jonger dan 100 jaar wil raadplegen moest daarvoor toestemming vragen aan de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Twee recente wetten scheppen meer duidelijkheid in de omstandigheden waarin raadpleging kan gebeuren.

Met de wet van 31 maart 2019 ligt er een versoepeling van die termijnen in het vooruitzicht: hoewel voor geboorteakten nog altijd een embargo van 100 jaar geldt, wordt dat voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten zelfs 50 jaar. Door de verkiezingen van 26 mei 2019, het uitblijven van een regering en de aandacht voor COVID-19 laat het koninklijk besluit waarmee deze wet van kracht wordt, echter nog steeds op zich wachten.

Met de recente wet van 31 juli 2020 inzake justitie, gepubliceerd in het Staatsblad van 7 augustus, wordt de raadpleging van de akten van de burgerlijke stand toch al enigszins versoepeld. De onderzoeker kan bij de burgerlijke stand de gewenste akte opvragen op voorwaarde dat hij of zij beschikt over de schriftelijke toestemming van de persoon of personen op wie de akte betrekking heeft of van de nabestaanden van deze persoon of personen.

Het nieuwe artikel 116/2, dat wordt ingevoegd in de wet van 18 juni 2018, bepaalt dat: ‘de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand [kan] afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van een van de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden”.’

Deze regeling treedt in werking vanaf 1 september 2020.

De integrale wet van 31 juli kan worden nagelezen in het Belgisch Staatsblad via deze link.