Gebruiksvoorwaarden

Met deze tekst willen we jou goed informeren over welke rechten van toepassing zijn bij het gebruik van onze website. Ieder gebruiker en/of bezoeker is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

Zie ook:

Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor de website van Histories vzw, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, e-mail: info@histories.be, tel.: +32(0)15/80 06 30, hierna genoemd Histories.

Histories is een vzw die door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd via het Cultureelerfgoeddecreet voor het uitvoeren van wat heet 'een landelijke dienstverlenende rol'. Concreet betekent dit dat we erfgoedvrijwilligers ondersteunen bij het uitoefenen van de verschillende erfgoedfuncties en erfgoedpraktijken, alsook bij bestuurlijk-organisatorische aspecten van een vereniging.

De gebruiksvoorwaarden gelden voor de volgende website van Histories: histories.be. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaar je je als gebruiker akkoord met onze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van betrokken website behoren toe aan Histories of aan derden en waarmee Histories contractuele afspraken heeft. Door op de website te surfen stemt de gebruiker ermee in gevolg te geven aan de bepalingen rond deze intellectuele eigendomsrechten.

De teksten, afbeeldingen en video’s van de hierboven genoemde website en die geproduceerd worden door Histories, worden vrijgegeven met een CC BY-SA licentie, tenzij anders vermeld.

In die gevallen verduidelijken bijschriften indicaties over de specifieke voorwaarden waaronder inhoud al dan niet hergebruikt kan worden.

Deze licentie is niet van toepassing op:

 • Inhoud die op basis van het auteursrecht, hetzij van Histories, hetzij van derden waarmee contractuele afspraken werden gemaakt, kan alleen na toestemming van de rechthebbende(n) gebruikt worden. Concrete voorbeelden van inhoud van Histories zijn:
  • De reuzen- en feestendatabanken
  • Publicaties die dateren van voor 2024
  • Interviews
 • Beelden waarop portretrecht rust (zie bijkomende bepalingen). Deze mogen niet verder verspreid worden zonder toestemming van de geportretteerde.
 • Externe inhoud die (her)gebruikt werd waarop minder restrictieve licenties van toepassing waren (bv. CC0).

Creative Commons CC BY-SA 4.0

De inhoud van de website van Histories wordt in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).

Werken onder deze licentie mogen gedeeld, gekopieerd, verspreid, bewerkt of gebruikt worden om op verder te bouwen, verbonden aan de volgende voorwaarden:

 • De gebruiker moet Histories vzw vermelden en een link naar de licentie plaatsen. Indien er wijzigingen aan de oorspronkelijke inhoud zijn doorgevoerd moet dit ook duidelijk worden aangegeven.
 • Bewerkingen dienen te worden verspreid onder dezelfde licentie.

Hoe correct verwijzen?

 • Histories, “titel artikel of pagina, foto, datum geraadpleegd”, CC BY-SA 4.0 gelicenseerd, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl.
 • Verkort: Histories, CC BY-SA 4.0.

Bij vragen over het hergebruik gelieve contact op te nemen via info@histories.be.

Recht op afbeelding / portretrecht

Histories probeert de wettelijke bepalingen in verband met de auteursrechten en het portretrecht maximaal te respecteren. Wij vragen toestemming om foto’s te maken en delen, waar herkenbare, levende mensen op staan. Bij publieksevenementen worden meestal sfeerbeelden (foto en video) gemaakt voor gebruik in onze communicatiekanalen. Voorts maken we ook gebruik van foto’s die ons worden aangereikt. Hoewel we toelating kregen om deze beelden te gebruiken wil dat niet zeggen dat derden de afbeeldingen ook zomaar verder kunnen verspreiden. Daartoe dient toestemming van de geportretteerde te worden verkregen.

Persoonsgegevens

Histories verwerkt persoonsgegevens in erfgoedcontent in het kader van een publieke taak en met het oog op archivering in het algemeen belang. Voor dit type van verwerkingen bestaat een versoepeld regime en is individuele toestemming van alle betrokken personen niet vereist. Histories is bij de verspreiding van deze gegevens uiteraard gebonden aan de regels rond bescherming van persoonsgegevens en stelt alles in het werk om risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen te beperken.

Aansprakelijkheid en intenties

Histories heeft veel zorg besteed aan de creatie van de inhoud van de website. Nochtans geeft Histories geen garantie over de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie die op de websites en andere digitale kanalen ter beschikking wordt gesteld. We behouden het recht om informatie onmiddellijk te verwijderen wanneer die voorwerp is van enige betwisting met een derde. Histories kan niet aansprakelijk gesteld worden voor incorrecte of foutieve gegevens op haar websites, noch voor eventuele storingen op of tijdelijke (on)beschikbaarheid van onze websites. Histories behoudt het recht correcties of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande verwittiging.

De inhoud die Histories publiceert is bedoeld om de openbaarheid van kennis te stimuleren in het teken van vrijheid van informatie (geen commerciële doeleinden) en dit uitsluitend om ethisch verantwoorde doelen te dienen. Het is echter mogelijk dat deze worden gebruikt voor doelen die niet stroken met onze waarden en missie. Histories is als organisatie niet aansprakelijk voor misbruik van de content en ondersteunt dit uiteraard niet. Histories kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of hinder ten gevolge van het gebruik van de inhoud van onze websites door derden.

Daarnaast bevatten de websites van Histories links naar andere websites die wij niet zelf beheren. Histories kan hierdoor geen garantie bieden over de volledigheid en/of juistheid van de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Geschillen

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met het intellectuele eigendom van de beelden en ander materiaal in de databanken en op de website van Histories te respecteren en de nodige toestemmingen te verwerven. Indien je meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of diens erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie snel kan worden rechtgezet.

Indien je onjuistheden zou vaststellen of een vraag hebt met betrekking tot de inhoud die via onze websites ter beschikking wordt gesteld, kan je ons steeds contacteren via info@histories.be.

Het gebruik van deze website valt onder het Belgisch recht.