Historici, privacy en ethiek. Het anonimiseren van privacygevoelige informatie in historisch onderzoek

Het gebruik van archiefmateriaal uit penitentiaire inrichtingen vormt een grote meerwaarde voor onze kennis van sociaal kwetsbare groepen uit het verleden. Het gebruik van zulke bronnen doet echter ook juridische en ethische vragen rijzen. Dit artikel gaat in op de spanning tussen het leveren van kennis over het verleden en de privacybescherming van historische subjecten. Specifiek wordt ingegaan op de vraag of en hoe overledenen in publicaties geanonimiseerd dienen te worden. Het artikel is opgebouwd rond vier ethische dilemma’s waarbij telkens verschillende perspectieven worden toegelicht. De theses hebben betrekking op (1) het wetenschappelijk karakter van een onderzoek, (2) de belangen van nabestaanden en betrokkenen, (3) sociale stigma’s in de samenleving en (4) de postume waardigheid van overledenen.

Download pdf